Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

04.06.2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΤΣΟΝΓΚΡΗΣ – ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΠΕ »

 

Στη Παιανία σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΣΟΝΓΚΡΗΣ-ΚΟΝΔΥΛΗΣ »που βρίσκονται στη Παιανία , 2ο χλμ Λ.Παιανίας –Μαρκοπούλου , μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρείας κ.Κονδύλη Ιωάννη , συνήλθαν οι εταίροι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση . Στη Συνέλευση αυτή παρέστησαν οι εξής :

  1. Τσόνγκρης Γεώργιος , με ποσοστό 50%
  2. Κονδύλης Ιωάννης , με ποσοστό 30%
  3. Κονδύλης Νικόλαος , με ποσοστό 20%

Δηλαδή όλοι οι εταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100 % του κεφαλαίου .

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας , ο οποίος αφού διαπίστωσε απαρτία , διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας

 

Για τα παραπάνω θέματα η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής και ενημέρωσε τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου λόγω συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας . Συγκεκριμένα προτείνει την μείωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων από 100 σε 82 ευρώ ανά μερίδιο . Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο μετατρέπεται από 1.835.000,00 ευρώ σε 1.504.700,00 ευρώ , δηλαδή μείωση 330.300,00 ευρώ . Η πρόταση γίνεται αποδεκτή ομόφωνα από τους εταίρους .

Στη συνέχεια η Συνέλευση των εταίρων εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή να προβεί σε μεταβολή της εταιρικής σύμβασης της εταιρείας δηλαδή 1) τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής στη εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktfotismos .gr

2) Mετά την πάροδο διμήνου η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και η κωδικοποίηση του κατά τα προαποφασισθέντα .

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση , κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης .

Προς πιστοποίηση τω ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό .

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 

Τσόνγκρης Γεώργιος

Κονδύλης Ιωάννης

Κονδύλης Νικόλαος